FFKs Vedtægter

 • FFKs Vedtægter1) NAVNKlubbens navn er: FYNS FODBOLDDOMMERKLUB (FFK)Klubben er stiftet den 16. marts 2000 og er medlem af Dansk Fodbolddommer Union (DFU). 

  2) HJEMSTED

  FFK’s hjemsted er den by, hvori formanden bor.

   

  3) FORMÅL

  FFK’s formål er,

  At varetage medlemmernes interesser overfor DFU, DBUFYN, sammenslutninger i øvrigt, boldspilklubber, ledere, presse m.v.

  At sprede kendskab til fodboldlovene,

  At medvirke til medlemmernes dygtiggørelse ved afholdelse af kurser for dommere, instruktører, udviklere m.fl.

  At virke for en forbedret udvikling af fodboldarbejdet.

   

  4) MEDLEMMER

  Som medlemmer af FFK kan optages personer, som har bestået DBU dommergrundkursus. Anmodning om optagelse tilstilles klubbens bestyrelse. Ethvert medlem er pligtigt til at overholde såvel FFK’s som DFU’s love, herunder anvende DFU’s logo på dommerblusen samt anvende DFU-kvitteringer.

   

  5) UDMELDELSE – EKSKLUSION – GENOPTAGELSE

  Udmeldelse skal ske skriftligt til FFK’s bestyrelse.

  Såfremt et medlem overtræder klubbens vedtægter, eller ved sin adfærd giver anledning hertil, har bestyrelsen ret til at indføre sanktioner mod denne herunder at ekskludere den pågældende. Et sådant medlem har dog ret til at møde ved førstkommende generalforsamling, hvor den endelige afgørelse træffes. En klage over en eventuel sanktion vil ikke have opsættende virkning.

  Meddelelse om sanktioner herunder eksklusion skal gives skriftligt med angivelse af grund.

  Bestyrelsen kan dog når et flertal af den samlede bestyrelse stemmer herfor ophæve disse sanktioner herunder eksklusion af et medlem. Bestyrelsen kan dog ikke genoptage et medlem, hvis generalforsamlingen har stadfæstet eksklusionen.

   

  6) ÆRESMEDLEMMER

  En enig bestyrelse kan udnævne medlemmer, som har ydet en ekstraordinær stor indsats for FFK til æresmedlem.

  Bestyrelsen fører sådanne udnævnelser til protokol.

  Æresmedlemmer er kontingentfrie og modtager klubbens æresdiplom.

   

  7) KONTINGENT

  Kontingentet fastsættes for 1 år af gangen på den ordinære generalforsamling.

  Kontingentets størrelse afhænger af, om man er aktivt eller passivt medlem. Ved aktiv medlem forstås aktiv dommer, udvikler, vejleder eller instruktør. Medlemmer indplaceret i ungdomsrækker betaler den lave takst. Øvrige indplaceringer betaler den høje takst. Ved passiv medlem forstås at man hverken virker som dommer, udvikler, vejleder eller instruktør.

  Bestyrelse- og udvalgsmedlemmer i de af FFK nedsatte udvalg er kontingentfrie.

  Kontingentet opkræves en eller to gange årligt efter bestyrelsens beslutning. Hvis kontingentet herefter ikke er betalt, kan bestyrelsen annullere medlemskabet, og genoptagelse kan kun ske, når hele restancen er betalt og efter bestyrelsens godkendelse af genoptagelsen, jf. § 5.

   

  8) KAMPAFGIFT

  Der betales til FFK en kampafgift pr. tildelt kamp, hvor turneringen / kamparrangøren ikke har en honoraraftale med FFK / DFU.

  Kampafgiften fastsættes hvert år på Generalforsamlingen.

  Afgiften opkræves uden hensyn til evt. senere udmeldelse. Opkrævningen sker to gange årligt, for det da forløbne halvår. Sidste rettidige indbetaling er hhv. d. 1. april og d. 1. september.  I tilfælde af manglende betaling rykkes medlemmet 1 gang med en betalingsfrist på 14 dage, og der opkræves i den forbindelse et gebyr på kr. 50,-. Såfremt beløbet herefter stadig ikke indbetales, ekskluderes det pågældende medlem af klubben, og kan ikke genoptages igen før restancen er indbetalt. I øvrigt henvises der til § 5.

   

  9) ORDINÆR GENERALFORSAMLING

  Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle henseender, og kun her kan der foretages vedtægtsændringer. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året. Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udløb af februar måned.

  Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel på DFU’s og FFK’s hjemmesider

  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Alle medlemmer har såvel taleret som stemmeret. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, og alle afgørelser, dog undtaget vedtægtsændringer, afgøres ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer, eller tilføjelser til vedtægter, kræver 2/3 flertal af de fremmødte. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med.

  Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Medlemmer, der ikke er til stede på generalforsamlingen, er valgbare når skriftligt tilsagn foreligger og er afleveret til formanden før generalforsamlingen. Skriftlig afstemning skal benyttes, når blot et (1) medlem forlanger det. Der føres beslutningsprotokol.

   

  10) DAGSORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

  Følgende dagsorden skal benyttes ved ordinær generalforsamling (evt. kan den udvides)

  Valg af dirigent

  Valg af stemmetællere

  Bestyrelsens beretning, ved formanden

  Forelæggelse af regnskab og præsentation af indeværende års budget

  Fastlæggelse af kontingent og kampafgift for indeværende å

  Behandling af indkomne forslag

  Valg:

  Formand (lige år)

  Kasserer (ulige år)

  1 bestyrelsesmedlem (lige år)

  2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

  1 bestyrelsessuppleant (hvert år)

  2 revisorer (hvert år)

  1 revisorsuppleant (hvert år)

  Eventuelt

   

   

  11) EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når 3/5 af medlemmerne skriftligt forlanger det, med angivelse af dagsorden og formulerede forslag til behandling. Bestyrelsen er da forpligtet til at indkalde til generalforsamling til afholdelse senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

   

  12) FFK’s BESTYRELSE

  FFK ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Disse bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen jf. § 10.

  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. Der skal føres referat af de afholdte møder.

  Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Dette skal gøres, såfremt 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt, heriblandt skal enten formanden eller næstformanden være repræsenteret.

  På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig ved valg af næstformand og sekretær.

   

  Ligeledes nedsætter bestyrelsen de nødvendige udvalg eller godkender disse. Et medlem fra bestyrelsen skal med i udvalgene.

   

  13) SUPPLEANTER

  Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder mellem 2 ordinære generalforsamlinger, indtræder bestyrelsessuppleanten.

   

  14) REGNSKABET

  FFK’s regnskabsår er kalenderåret. Kassereren skal senest 15 dage inden generalforsamlingen forelægge driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31. december til revisorerne. Regnskabet forsynet med revisorernes påtegninger forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

   

  15) TEGNINGSRET

  FFK tegnes ved underskrift af formand i forening med 1 bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af evt. lån kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt til kassereren vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift. De generalforsamlingsvalgte revisorer påser, at foreningens midler anvendes i overensstemmelse med vedtægternes formål.

   

  16) OPLØSNING AF FFK

  Bestemmelse om FFK’s opløsning kan kun foretages på en særskilt indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 af disse stemmer herfor. Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede på en sådan særskilt ekstraordinær generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uden hensyn til antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

  Eventuel formue tilfalder DFU til brug for dommergerningen på FYN.

   

  17) FORBEHOLD

  Såfremt disse vedtægter ikke angiver nærmere retningslinjer, fastsættes disse af bestyrelsen.

  Godkendt på delegeretmødet 24. februar 2000.

  Vedtaget på stiftende generalforsamling den 16. marts 2000.

  Revideret på ordinær generalforsamling d. 14. februar 2006.

  Revideret på ordinær generalforsamling d. 8. februar 2011.

  Revideret på ordinær generalforsamling d. 6. februar 2014.

  Revideret på ordinær generalforsamling d. 9. februar 2017.

  Revideret på ordinær generalforsamling d. 26. februar 2019

 

hent PDFudgave af vedtægterne her: FFK_vedtægter_260219